Debatten fortsätter!

Som vi tidigare har berättat har vi på HPAkademin bestämt oss för att överklaga bedömningen av en av ELF-uppgfiterna från provpass 2. Den överklagan som hp-coachen Erik Sundblom skickade in har nu fått ett svar från provansvarig. Detta kortfattade och vaga svar bemötte dock inte de invändningar vi på HPAkademin har. Vi fortsätter nedan att presentera hela korrespondensen så att alla ni andra som intresserar er för högskoleprovet kan ta del av den. Vi börjar med att fräscha upp minnet och klistra in vilken fråga det handlar om:

Groups
Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study. The researchers found that a group’s collective intelligence is affected not by individual intelligence but by social sensitivity and the ability to make inferences – skills women are more likely to possess than men.

Question
39. What is the main point in this text?

A Women in general are more intelligent than men.
B Successful groups require intelligent men.
C Women seem to appreciate group work better than men.
D Intelligent groups consist of people with mixed abilities.

Den ursprungliga överklagan finns att läsa här: HPAkademin överklagar facit.

Nedan följer svaret från provansvarige Liss Kerstin Sylvén och Erik Sundbloms replik. 

från: elf ped gu se <elf@ped.gu.se>
till: Erik Sundblom <erik.sundblom@hpakademin.se>
datum: 3 november 2016 14:52
ämne: SV: Facit till högskoleprovet
skickat från: ped.gu.se

Hej Erik,

Tack för ditt mail angående fråga 39 om texten ”Groups”, där D är det korrekta alternativet. Anledningen att D Intelligent groups consist of people with mixed abilities är det rätta svaret är att det är svaret på frågan som lyder What is the main point in this text?. Formuleringen Women seem to appreciate group work better than men, som finns i svarsalternativ C, kan inte sägas vara the main point i denna text som inleds med Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart, och där konstaterandet att det som påverkar en grupps kollektiva intelligens, nämligen social sensitivity and the ability to make inferences, är något som women are more likely to possess than men nämns i en bisats på slutet av texten.

Jag du känner dig nöjd med denna förklaring.

Med vänlig hälsning,
Liss Kerstin Sylvén
Provansvarig, ELF

 

från: Erik Sundblom <erik.sundblom@hpakademin.se>
till: elf@ped.gu.se
datum: 2 november 2016 14:03
ämne: Facit till högskoleprovet
skickat från: hpakademin.se

Hej!

Tack för ditt svar. Jag uppskattar att du tog dig tiden att försöka förklara för mig varför ni anser att D är mer rätt än C. Du bemötte dock inte alls mina huvudsakliga invändningar och jag skulle gärna vilja ha svar på dem.

Om man vill kan man koka ner mitt resonemang och mina invändningar till tre huvudsakliga poänger:
1. Inget i texten pekar på att “mixed abilities” fungerar bra i en intelligent grupp. Istället nämns specifika förmågor, som kvinnor generellt sett har.
2. Appreciate kan översättas som “greppa innebörden i”, och inte bara som “uppskatta”, och då finns det inget i texten som motsäger svarsalternativ C.
3. Textens “main point” stämmer överens med svarsalternativ C och blir tydlig i textens två första, sammanhörande meningar.

Det är i första hand dessa tre punkter jag önskar svar på, och det gör jag i enlighet med det resonemang jag förde i det föregående mejlet och som jag fortsätter att föra nedan.

Ditt resonemang tycks, så som du presenterar det, vila på en tolkning av den korta textens meningar och satser som lösryckta enheter, vilket i mina ögon inte stämmer överens med att texten är sammanhängande och koncis och bör betraktas i sin helhet.

Men visst, att en texts ”main point” ska framgå tidigt och tydligt är så klart sant. Men jag kan inte se att textens första mening entydigt pekar mot svarsalternativ D. Som jag tidigare skrev finns det heller inget i texten – varken i den första meningen eller senare – som pekar på att ”mixed abilities” skulle vara gynnsamt för att en grupp ska bli intelligent/välfungerande. Poängen är att den individuella intelligensen i sig inte spelar någon större roll, och att det i stället är de specifikt angivna förmågorna ”social sensitivity and the ability to make inferences” som är avgörande; ingenting annat nämns. Det är dessa förmågor som kvinnor i högre utsträckning än män har, precis som svarsalternativ C säger.

Drar man textens resonemang till sin spets så finns det inget som motsäger att en grupp med enbart kvinnor som enbart har just de nämnda förmågorna ”social sensitivity and the ability to make inferences” skulle vara ultimat för att fungera bäst och uppnå högsta nivå av “intelligens”. Detta trots att en sådan grupp skulle vara raka motsatsen till en grupp med “mixed abilities”.

Dessutom uppfattar jag, likt dig, att textens huvudpoäng, eller main point, framgår tidigt i texten. Däremot låser jag mig inte, som du gör, enbart vid den första meningen, utan läser den första och den andra meningen som en tydligt sammanhållen enhet. Den andra, korta och kärnfulla meningen hakar direkt i den första.

“Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study.”

Vad som är textens ärende har därmed presenterats: att berätta om de nya vetenskapliga rönen som pekar på att fler kvinnor gör en grupp smartare och mer välfungerande. Detta är huvudpoängen. Den tredje, längre och avslutande meningen förklarar sedan hur detta kommer sig, vad poängen grundas på: att vissa förmågor som kvinnor generellt sett har i högre utsträckning är män är avgörande för att grupparbete ska fungera bra och gruppen ska bli ”intelligent”. Allt detta, både huvudpoängen och förklaringen till vad huvudpoängen mer konkret innebär, stämmer överens med svarsalternativ C. Vad menar du är fel i denna tolkning?

Den tolkning jag redogör för ovan tar alltså hänsyn till att textens “main point” ska presenteras i textens inledning, i detta fall de två första, sammanhörande meningarna. Tolkningen tar även resten av texten i beaktning; hela den tredje meningen och dess förklaring av huvudpoängen stämmer överens med den förklaring till huvudpoängen som finns med i svarsalternativ C:s beskrivning av huvudpoängen.

Din tolkning av vad som är textens huvudpoäng tycks å andra sidan vila på att enbart läsa den första meningen i texten (och inte den korta, andra meningen som hakar i den första meningen). Utifrån den ofullständiga bild av textens innehåll som man får av att enbart läsa den första meningen måste man sedan göra egna, lite långsökta antaganden om “mixed abilitites” för att komma fram till att svarsalternativ D är obestridligt korrekt.

Tack för ert hårda och viktiga arbete med högskoleprovet. Jag förstår även att det måste vara ett hästjobb att besvara allas invändningar till olika frågor. Just denna fråga är det dock många som kontaktar oss om, med de specifika invändningar vi har, så jag skulle uppskatta mycket om du specifikt bemötte just de tre invändningar jag redogjort för ovan.

Jag ser fram emot att ta del av dina svar!


Bästa hälsningar
Erik Sundblom
HP-Coach
HPAkademin