HPAkademin överklagar facit

överklaga högskoleprovet

För en stund sedan släpptes äntligen ett officiellt facit till höstens högskoleprov. I jämförelse med det facit HPAkademin konstruerade och släppte redan under provdagen är det bara bedömningen av en uppgift som skiljer sig åt: uppgift 39 på provpass 2. Vi på HPAkademin ställer oss frågande till hur provkonstruktörerna har resonerat kring denna uppgift och anser att även svarsalternativ C – på grund av oklarheterna – bör bedömas som korrekt. HP-coachen Erik Sundblom har framför detta till provkonstruktörerna och vi delar med oss av hans mejl nedan. 

från: Erik Sundblom <erik.sundblom@hpakademin.se>
till: elf@ped.gu.se
datum: 2 november 2016 14:03
ämne: Facit till högskoleprovet
skickat från: hpakademin.se

Hej!

Jag skriver till er med anledning av bedömningen av det andra provpassets trettionionde uppgift på högskoleprovet i lördags. Det rör sig om den engelskspråkiga notistexten ”Groups” och enligt det facit som nyss har släppts har ni bedömt att svarsalternativ D ska vara det korrekta. Jag undrar hur ni har kommit fram till att svarsalternativ D besvarar frågan på ett bättre sätt än vad svarsalternativ C gör. Nedan följer texten i dess helhet, inklusive fråga och svarsalternativ.

Groups
Just because a group is full of intelligent individuals does not mean the group as a whole will necessarily be smart. But having more women does, according to a new study. The researchers found that a group’s collective intelligence is affected not by individual intelligence but by social sensitivity and the ability to make inferences – skills women are more likely to possess than men.

Question
39. What is the main point in this text?

A Women in general are more intelligent than men.
B Successful groups require intelligent men.
C Women seem to appreciate group work better than men.
D Intelligent groups consist of people with mixed abilities.

I mina ögon stämmer C väl överens med textens faktiska innehåll, dess fokus och dess påståenden. Studien har alltså visat att en grupps samlade intelligens påverkas av gruppmedlemmarnas ”social sensitivity and the ability to make inferences” och texten konstaterar och betonar att kvinnor i högre utsträckning än män besitter dessa förmågor. Det framgår alltså att de nämnda förmågorna är avgörande för att grupparbetet ska fungera på ett sådant vis att gruppen kan betecknas som intelligent, och det framgår att kvinnor i högre utsträckning än män har dessa förmågor. Kvinnor är alltså i detta avgörande hänseende, tack vare de nämnda förmågorna, bättre på att förstå hur de ska genomföra grupparbete på ett bra vis. Orden ”to appreciate […] better” tolkar jag som just att förstå bättre, eller att bättre uppfatta innebörden av, vilket alltså stämmer överens med kvinnornas generella förmågor och deras – i enlighet med dessa förmågor – positiva agerande och beteende i gruppen. Denna tolkning av ordet ”appreciate” borde vara okontroversiell och finner stöd i alla ordböcker jag konsulterat, exempelvis Merriam-Webster:
https://www.merriam-webster.com/dictionary/appreciate

Svarsalternativ D betonar gruppsammansättningen, vilket texten också handlar om – så långt är det inga konstigheter. Av texten kan man dra den uppenbara slutsatsen att en högre andel kvinnor generellt sett höjer gruppens intelligens. Gruppsammansättningen, i form av andel kvinnor, är alltså på detta vis avgörande, men D betonar inte värdet i kvinnors deltagande utan innehåller istället den vaga formuleringen om ”people with mixed abilities”. Vilka förmågorna medlemmarna i en intelligent grupp behöver ha är tydligt angivna i texten: ”social sensitivity and the ability to make inferences”. Det är alltså dessa specifika och tydligt definierade förmågor som gruppmedlemmarna enligt texten ska besitta (och som kvinnor i högre utsträckning besitter), inte ”mixed abilitites”. Jag kan inte utläsa av texten att blandningen av förmågor på något vis ska vara betydande. Istället är det just de nämnda förmågorna som är betydelsefulla. Det framgår inte ens att de nämnda förmågorna i kombination, eller blandning, med andra förmågor är det som gör gruppen bättre. Så vitt jag kan utläsa av texten finns det ingen anledning till att det inte skulle vara mest fördelaktigt om alla gruppmedlemmarna hade just dessa förmågor.

Sammantaget anser alltså jag att svarsalternativ C på ett godtagbart vis besvarar frågan och att svarsalternativ D besvarar frågan på ett mer svajigt och oklart sätt. Jag efterfrågar härmed en motivation till att svarsalternativ C trots detta bedöms som felaktigt och jag ser fram emot att få veta hur ni har resonerat kring uppgiften.

Jag kan avslutningsvis tillägga att jag är medarbetare på HPAkademin, ett företag som hjälper personer att plugga för att höja sina högskoleprovsresultat. Vi på företaget är alla överens om den tolkning av texten och svarsalternativen som jag har redogjort för ovan. Eftersom vi alla har skrivit 2,0 på provet och har hjälpt otaliga elever förbättra sitt resultat på det, anser vi oss ha mycket god inblick i provets och de olika uppgiftstypernas upplägg och karaktär. Med detta i åtanke är vi extra förbryllade över att den tolkning vi har gjort av uppgiften skiljer sig så från den tolkning ni provkonstruktörer har gjort.


Bästa hälsningar
Erik Sundblom
HP-Coach
HPAkademin