Överklagan uppgift 39, Provpass 1, Högskoleprovet hösten 2017

Överklaga högskoleprovet

Uppdatering: vi fick som vi trodde inte så mycket gehör för våra argument. Nedan följer mailkonversationen vi hade med Liss Kerstin Sylvén, Liss är från Göteborgs Universitet som är de som skapat uppgifterna från början och som också sköter överklagan på facit. Liss bemötte denna gång i viss utsträckning våra specifika argument ändå, vilket är trevligt eftersom vi förra provet nästan bara fick automatiserade svar. Det är förstås en klen tröst för den som verkligen behöver få rätt på den uppgiften dock.

Vi har även varit i mailkonversation med Tuula från UHR som bekräftar att det inte finns någon egentlig överprövning av facit när det gäller ELF uppgifter, UHR går på vad Göteborgs Universitet beslutar. Man kan dock överklaga sitt resultat till UHR som då överprövar resultatet. Jag tror knappast att det kommer vara så lätt att få igenom det, men om du känner dig otroligt desperat så finns den möjligheten i teorin i alla fall.

Mailkonversationen mellan HPAkademin och Göteborgs Universitet
Avsändare Coachteamet på HPAkademin
Mottagare Göteborgs universitet

”Hej!

Vi på HPAkademin skulle vilja överklaga svaret på fråga 39 på provpass 1.

A Health Issue
Studies have shown that reducing typical calorie consumption,
usually by 30 to 40 percent, extends life span
by a third or more in many animals, including nematodes,
fruit flies and rodents. When it comes to calorie restriction
in primates and people, however, the jury is still out.
Although some studies have suggested that monkeys that
eat less live longer, a new 25-year-long primate study concluded
that calorie restriction does not extend average life
span in rhesus monkeys. Even if calorie restriction does
not help anyone live longer, a large portion of the data
supports the idea that limiting food intake reduces the
risks of diseases common in old age and lengthens the
period of life spent in good health.

 

39 Which of the following statements is true,
according to the text, with regard to calorie
restriction in people?

A Eating less does not appear to affect life
expectancy.

B There are indications that eating less leads to a
longer life.

C The new study confirms previous conclusions by
using a different research method.

D Results based on monkeys cannot automatically
be transferred to humans.

 

Vi på HPAkademin anser att det blir problematiskt att välja A eller B. Båda kan vara rätt. Vi anser att texten i huvudsak säger att man inte vet hur det förhåller sig hos människor.

Enligt er så är svarsalternativ A korrekt: Eating less does not appear to affect life expectancy.

Det svarsalternativet har förvisso stöd i meningen ”a new 25-year-long primate study concluded that calorie restriction does not extend average life span in rhesus monkeys”. men det är ju en studie som är gjord på ”rhesus monkeys”, inte på människor.

Om studien på apor skulle vara direkt tillämpbar på människor, varför använder då författaren formuleringen ”the jury is still out.”? Det är ju snarare så att författaren menar att diskussionen fortfarande är öppen och man kan inte veta åt ena hållet eller andra. Detta talar emot slutsatsen i svarsalternativ A.

Detta är även konsistent med formuleringen ”Even if calorie restriction does not help anyone live longer” som också ger stöd för att man inte vet. Författaren indikerar att man vara ganska säker på att livskvaliteten ökar, men vi kan inte vara säkra på hur det är med livslängden. Författaren använder alltså den mer säkra effekten på livskvaliteten för att understryka att man inte vet vare sig om livslängden påverkas eller om den inte gör det.

Svarsalternativ B ”There are indications that eating less leads to a longer life.” har också saker i texten som styrker att det ska vara sant.

Formuleringen ”Studies have shown that reducing typical calorie consumption,…, extends life span by a third or more in many animals, including nematodes, fruit flies and rodents”. ger absolut stöd för att det ska finnas indikationer att man lever längre. ”some studies have suggested that monkeys that eat less live longer” säger även att vissa studier på apor indikerar att kalorirestriktion leder till längre livslängd. Det är kanske inte lika starkt stöd som en nyare och längre studie på apor, men är likväl indikationer, vilket är precis det som svarsalternativ B påstår.

Svarsalternativ B är faktiskt, enligt oss, svårare att utesluta än svarsalternativ A, eftersom svarsalternativ A säger att en sammanvägd analys av de olika studierna leder till att det övervägande verkar som att kalorirestriktion inte leder till ökad livslängd. Svarsalternativ B tar inte ställning i frågan om den sammanvägda slutsatsen, endast huruvida det finns saker som talar för det, vilket det absolut gör! Själva texten lägger ganska mycket vikt på den nya studien, vilket talar för A och emot B, men det finns även formuleringar som talar emot A.

Oavsett om man tycker att svarsalternativ A eller B är “mer rätt” än det andra är vår åsikt att svarsalternativen är så problematiska och öppna för tolkning att båda bör ge rätt svar.”

Bästa hälsningar
Johan Ström
Founder and CEO

Logo letterhead

Avsändare Göteborgs universitet
Mottagare Coachteamet på HPAkademin
Hej Johan,

Tack för ditt mail angående fråga 39 i ELF-delen av Högskoleprovet. Jag svarar dig precis som jag har svarat övriga som har kontaktat mig angående denna fråga, nämligen genom att konstater att svarsalternativ A är det rätta och i följande text försöka reda ut varför.

Frågan lyder Which of the following statements is true, according to the text, with regard to calorie restriction in people? Här är det sista ordet, people, viktigt. I texten framgår att studier har gjorts på djur som nematodes, fruit flies and rodents. Men den nya studien, som alltså är en omfattande studie över 25 år, visar inga sådana tecken gällande rhesus monkeys. I motsats till some studies som har suggested, har den nya, stora studien concluded that calorie restriction does not extend average life span in rhesus monkeys. Ordet conclude är givetvis ett mycket starkare ord än suggest i det här sammanhanget. Texten avslutas med konstaterandet att Even if calorie restriction does not help anyone live longer, vilket visar att textförfattaren drar slutsatsen att Eating less does not appear to affect life expectancy. Observera också att det i det rätta svaret står does not appear, vilket korrelerar väl med uttrycket the jury is still out.

Att B skulle vara rätt finner inget stöd i texten. Även om det, som du påpekar, står the jury is still out i texten, finns det inget som indikerar att eating less leads to a longer life för människor. Och frågan gäller, som sagt, calorie restriction in people.

Jag hoppas du känner dig nöjd med denna förklaring.

Med vänlig hälsning,

Liss Kerstin Sylvén

Avsändare Coachteamet på HPAkademin
Mottagare Göteborgs universitet

Hej Liss!

Tack för svaret, jag uppskattar verkligen att du tagit dig tiden att besvara! Skulle du kunna reda ut tre slutgiltiga frågetecken som jag har om din förklaring?

”Här är det sista ordet, people, viktigt. I texten framgår att studier har gjorts på djur som nematodes, fruit flies and rodents.”
”nematodes, fruit flies and rodents” Är som du säger inte människor. Men det är inte heller ”rhesus monkeys”. Och studien på dem är det enda som finns. Så om ditt argument mot svarsalternativ B är att det inte finns studier på människor så går samma argument mot svarsalternativ A. Eller menar du att studier på ”rhesus monkeys” direkt kan överföras till människor? Jag inser att den studien är bättre än de andra studierna. Men svarsalternativ B efterfrågar ju bara indikationer, inte en sammanvägd slutsats. Hur kan du säga att studien på ”rhesus monkeys” kan leda till en slutsats om människor när de andra studierna inte ens kan visa indikationer om människor?

”Texten avslutas med konstaterandet att Even if calorie restriction does not help anyone live longer, vilket visar att textförfattaren drar slutsatsen att Eating less does not appear to affect life expectancy.”
Jag tror att du missförstått hur man ska tolka ”even if” här. ”Even if” visar absolut inte att textförfattaren drar någon slutsats. Författaren tycker att man inte vet, vilket bevisas av ”the jury is still out”. Menar du verkligen att om man säger ”even if” så har man då sagt att det är så? Så om jag säger ”even if the airplane fails we can still jump out with our parachutes” så skulle jag dragit slutsatsen att flygplanet kommer att störta?

Observera också att det i det rätta svaret står does not appear, vilket korrelerar väl med uttrycket the jury is still out.
Nej det håller jag inte med om. Does not appear är ju knutet till en slutsats. Eating less does not appear to affect life expectancy. För att det ska vara helt korrekt så behöver ju författaren ha kommit till slutsatsen att kalorirestriktion inte verkar påverka. the jury is still out betyder ju att författaren inte har kommit till någon slutsats. Man vet inte. Det känns som att du sammanväxlar ”Eating less does not appear to affect life expectancy” med något i stil med ”we cannot be sure if eating less affects life expectancy”. Anser du att de båda har samma innebörd?

Tack för din tid. Jag vet att många där ute som är nära sitt mål på högskoleprovet gärna vill ha klarhet i denna fråga.

 

Bästa hälsningar
Johan Ström
Founder and CEOLogo letterhead

Avsändare Göteborgs universitet
Mottagare Coachteamet på HPAkademin

Hej igen, Johan,

Textens hela poäng gäller ju om kaloriminskningen gäller även människor, vilket ju också frågeformuleringen visar.  Det är uppenbart att primates and people (rad 3) klumpas ihop (som ett slags biologiskt kollektiv) och kontrasteras mot de andra, tidigare nämnda djuren – det efterföljande however ger ytterligare emfas åt detta, som intro till the jury is still out. Det innebär ju ett tänkt samband mellan apor och människor och just därför blir den långa primatstudien relevant även för människor: den kastar starkt tvivel på den tidigare apstudien som  också bara suggested  (jfr concluded). Allt detta innebär sammantaget – plus hela slutklämmen, den avslutande meningen –  att B-alternativet inte kan vara ett lika bra (och absolut inte ett bättre) svar som A.

Detta är en snårig text, det håller jag med om, men även sådana har sin givna plats i ett läsförståelseprov. Vi baserar alltid vårt urval av texter och frågor till reguljärproven på stora utprövningar, och väljer ut de frågor där statistiska analyser visar att en majoritet av de duktigaste provtagarna väljer det rätta svaret. Så är också fallet för just den här frågan.

Med vänlig hälsning,

Liss Kerstin

Avsändare Coachteamet på HPAkademin
Mottagare Göteborgs universitet

Hej igen!

Tack för svaret!

Centralt i detta är nog att vi har olika tolkning av uttrycken ”even if” och uttrycket ”the jury is still out”. Du har tolkat det som att textförfattaren dragit en slutsats, men vi tolkar det som att textförfattaren inte dragit en slutsats.

Din tolkning av uttrycken verkar gå emot ordboksbeskrivningen av uttrycken

”the jury is still out”
Cambridge dictionary: ”If the jury is (still) out on a subject, people do not yet know the answer or have not yet decided if it is good or bad”
Farlex dictionary: decision has not yet been made. A: ”Are we proceeding with the ad campaign?” B: ”The jury is out on that. We want to bring in a few more focus groups.”
Merriam webster: used to say that something has not yet been decided or has not yet become clear The jury is still out on whether the new company will succeed.
 

”Even if”

Cambridge dictionary: ”used to say that if something is the case or not, the result is the same”
Farlex dictionaryin spite of the fact or belief that; no matter whether
Merriam webster: used to stress that something will happen despite something else that might prevent it I’m going to the party even if it rains.

Vi tycker ju som sagt inte egentligen att B är bättre än A eller vice versa. Vår ståndpunkt är att frågan och svarsalternativen är formulerade så att det finns syftnings/tolkningsproblematik som gör att ett entydigt svar inte med säkerhet kan väljas.

Jag tror dock inte att vi kommer längre i våra diskussioner, vi har helt enkelt tolkat innebörden av vissa uttryck annorlunda. Jag uppskattar att du tog dig tiden att bemöta våra argument. Vi tycker för övrigt att det är lite problematiskt att överklagan av uppgifterna går till samma ställe som ursprungligen formulerade uppgifterna, men det är ju naturligtvis inte ert fel.

Även om det verkar som att vi alltid klagar när vi talas vid, så tycker vi också att ni gör ett jättebra jobb med högskoleprovet i stort. Tack för era ansträngningar! Vi ser fram emot att göra era framtida prov.

Bästa hälsningar
Johan Ström
Founder and CEO
Logo letterhead


Nedan är diskussionen mellan Johan (HPAkademin) och Tuula (UHR) där frågan om det egentligen finns någon möjlighet att överklaga till en annan instans än Göteborgs Universitet (de som skapat uppgifterna från början) togs upp. 

 Utdrag ur diskussion mellan UHR och HPAkademin
…UHR går inte in och överprövar facit som provkonstruktörerna har tagit fram och ifrågasätter inte heller den referensgrupp som provkonstruktörerna har till sitt stöd i utvecklandet av frågor och svar och som har utrett den här frågan extra noga. Facit som Göteborgs universitet har beslutat om ligger således fast.

Tuula Kuosmanen

Hej Tuula!

Tack för ditt svar! Har jag förstått det rätt då att överklagan av en uppgifts konstruktion hanteras av samma aktör som utformat själva frågan i första början? Och att det inte finns någon mekanism egentligen för att få en fråga överprövad?

Johan Ström, HPAkademin
Hej!
UHR har regeringens uppdrag att ta fram högskoleprovet och ansvara för rättning av provet. Någon överprövningsinstans till UHR och provkonstruktionen finns inte. UHR gör ingen överprövning av facit till högskoleprovets frågor om inte uppenbara fel har begåtts i hanteringen. Fråga 39 har dels vid skapandet av den slutliga frågan kontrollerats noga, dels nu i samband med provdeltagare som har vänt sig till Göteborgs universitet. Göteborgs universitet har i sin tur kontrollerat med referensgruppen.

Den enskilde provdeltagaren kan efter att ha fått sitt provresultat be om en omprövning av sitt resultat. UHR tar då ställning i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning

Tuula Kuosmanen
Avdelningschef för Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor/Director for Department for Policy Analysis

 

Diskutera jättegärna i kommentarsfältet om du håller med eller inte håller med, och vad dina argument är!