Hur kommer normeringstabellerna se ut för höstens högskoleprov 2017?

forvirrad-normering-hogskoleprovet

Normering högskoleprovet hösten 2017

Nu när det officiella facit för högskoleprovet hösten 2017 släppts (som matchade rätt väl med HPAkademins facit) kommer nästa viktiga aspekt av högskoleprovet: Hur kommer normeringen att bli?

Nedan följer en liten presentation av vad vi vet och våra spekulationer kring vad vi kan förvänta oss. Vi har även gjort en visuell sammanställning av alla normeringsgränser sedan provet gjordes om till sitt nuvarande format hösten 2011, så att vi kan få en tydlig överblick över förändringarna från prov till prov. Graferna över detta återfinns längst ner i detta inlägg.

Svaret på rubrikens fråga är i grunden enkelt: det kan vi inte veta! Det görs en helt ny normering för varje prov i samband med att alla provdeltagares svar rättas och analyseras med noggrant utformade metoder för att säkerställa att det alltid ska vara lika lätt eller svårt att få ett visst normerat resultat på provet. Normeringsgränserna för höstens prov beror alltså i stor utsträckning på hur vi som skrev provet i lördags presterade. Normeringen är dessutom en ganska komplicerad historia där olika gruppers resultat tas i beaktning med mera.

Nu kan det låta som att normeringen kan komma att se ut hur som helst, men lyckligtvis är så inte fallet. Genom att se tillbaka på tidigare provs normeringar kan vi se att förändringarna från prov till prov alltid varit ganska små, med undantag för ett lite större språng i kvantgränserna hösten 2014, vilket vi ska återkomma till.

Separat normering för kvant och verbal

Du som har skrivit provet kommer att få en normerad poäng för den kvantitativa delen och en normerad poäng för den verbala delen. Sedan slås de ihop och medelvärdet av de två normerade poängen blir din slutpoäng. Detta har medfört att det är betydligt svårare nu att få 2,0 än det var tidigare. Innan 2011 kunde man väga upp ett lite sämre resultat på en av delarna med att få nästan alla rätt på de andra. Nu kan man inte längre det, och de poäng man får som överskrider 2,0-gränsen på den ena delen gör inte att man får en högre normerad poäng på den andra delen. Innan 2011 var det ca 600 personer som fick 2,0 per prov – efter 2011 är det bara ca 60 personer! Detta har såklart också inneburit att det resultat man behöver för att komma in på de mest åtråvärda utbildningarna generellt sett har blivit lägre. Tidigare behövde man 2,0 för att plugga på KI, medan man nu kan komma in med ca 1,8. Handelshögskolan är det enda undantaget från detta, eftersom de har sänkt antalet personer de tar in från högskoleprovskvoten. Vi har uppmanat dem att höja denna!

Vad tror vi då om höstprovets normering?

Det är väldigt svårt att säga. Vi har gjort grafer över hur nivåerna fluktuerat över de senaste årens normeringar (se graferna nedan), så att du kan få en bild av utvecklingen. Hur ska förändringarna som har skett då tolkas? Här finns inga rätt eller fel, och det står var och en fritt att göra egna spekulationer. Några omständigheter kring normeringen förtjänar att lyftas, innan vi kan försöka oss på att gissa om fortsatta förändringar.

Sammanfattningsvis tror vi inte att normeringen på kvant och verbal för de högre nivåerna kommer att röra sig speciellt mycket. Det har tidigare funnits ett uttalat mål från UHR:s sida att göra så att kvantnormeringen överensstämmer med verbala normeringen i nivå, då man tidigare har behövt fler antal rätt på verbal för att få samma normerade poäng som på kvant. Detta mål uppnåddes ganska bra på normeringen till våren 2017, åtminstone för nivåerna 1,2 och uppåt. Det finns alltså inte speciellt stora skäl för UHR att medvetet göra uppgifterna svårare eller lättare på kvant eller verbal.

Hur bra brukar våra spekulationer matcha med utfallet?

Förra provet spekulerade vi att kvantnivåerna skulle bli högre (det stämde), att verbala nivåerna skulle bli lägre (det stämde i stor utsträckning också) samt att nivåerna för kvant och verbal skulle närma sig varandra (vilket också stämde). Med det sagt kan vi verkligen inte veta och våra spekulationer är just spekulationer. Detta prov är också lite svårare att bedöma eftersom resultaten på kvant och verbal nu ligger i paritet med varandra (ett uttalat mål från UHR), så nu finns det mindre att ta på när man ska spekulera. Det är helt enkelt i stor utsträckning kvalificerade gissningar vi gör =P

Kvantnormeringen har gått stadigt uppåt, och blev med förra provets normering i paritet med verbala nivåerna

Som du kan se på graferna över normeringsnivåerna på de senaste åren har nivån gått upp på kvant. De senaste årens stadiga ökningar i normeringen för kvant har varit resultatet av ett medvetet arbete från provskaparna. Provskaparna har inte gillat att normeringsgränserna för kvant har varit betydligt lägre än motsvarande gränser för de verbala delarna, och därför har de avsiktligt gjort de kvantitativa provpassen något lättare än tidigare för att fler ska skriva ett högre resultat. På så vis har normeringsgränserna för kvant höjts, så att de numera bättre matchar den verbala delen.

Som synes skedde det stora språnget i normeringen för kvant hösten 2014, då normeringsgränserna plötsligt höjdes med fyra-fem poäng över större delen av skalan. Efter detta har normeringen gått lite upp och lite ned, och tog ett tydligt steg uppåt för alla resultatnivåer över 1,0 i samband med vårens prov. Med förra normeringen så matchar nivåerna på kvant och verbal när det gäller resultaten på 1,2 och uppåt. Det är därför ganska rimligt att anta att provkonstruktörerna förhoppningsvis uppnått målet att de ska matcha och därför blir inte normeringen på kvant betydligt högre denna gång. Vi har kanske en ny, någorlunda stabil nivå, för kvant som håller sig över tid med bara marginella förändringar. Optimisten kanske då till och med hoppas på en lite snällare normering på kvant, även om tiden nog är över när man kunde få 2,0 med 69 rätt på kvant.

Verbala nivåerna har legat mer stabilt över tid, ökade en del inför vårens normering, men dippade ner på vårens normering för resultat mellan 1,0 och 1,7

När det gäller den verbala delen har antalet rätt höjts en hel del på resultat över 1,0 på de två proven 2016, men dippade ner på vårens prov 2017, medan resultaten på de lägre nivåerna har sicksackat fram och tillbaka varje prov den senaste tiden. Dippen i den verbala normeringen vid våren 2012 berodde på att fyra ord ströks då de läckte online redan innan provet började (således kunde man bara få högst 76 poäng på den verbala delen den gången). Verbala kurvan är alltså stabilare än vad grafen indikerar, även om det är så att de flesta nivåer gått stadigt uppåt (följt av en dipp på förra provet för nivåer mellan 1,7 och 1,0).

Vi förväntar oss inte några stora ändringar på verbala nivåerna över 1,1, just eftersom man nått paritet med kvantnivåerna där.

Var provet lättare eller svårare än vanligt?

Det är väldigt svårt för oss på HPAkademin att bedöma svårighetsgraden på proven. Detta beror främst på att vi lägger så mycket tid på att analysera gamla prov och förklara vanligt förekommande koncept för våra elever att vi behärskar alla vanligt förekommande frågor. Det vi däremot kan konstatera är att det var fler uppgifter än vanligt som våra svar skiljde sig mycket ifrån varandra på. Det var till och med en uppgift som vi inte lyckades nå konsensus på (uppg 39 PP1). När vi diskuterat svårighetsgraden så har det inte varit entydigt så att de flesta av coacherna upplevde provet som svårare. Rent statistiskt så fick i alla fall våra coacher fel på fler uppgifter än vi tidigare fått, framförallt på första verbala passet. Om detta reflekterar den sanna svårighetsgraden eller bara slumpen av hur vi har upplevt uppgifterna, är dock mycket svårt att säga.

Runtomkring på internet verkar det inte finnas någon entydig bild heller av om provet var svårare eller lättare än vanligt. Förra provet var det ganska många som hävdade att kvantdelen var lättare, vilket normeringen också faktiskt reflekterade med svårare normering. Detta provet finns det alltså ingen sådan tydlig åsikt om varken kvant eller verbal.

Vår slutsats av vår ovetenskapliga bedömning av svårighetsgraden är ändå att det inte är omöjligt med lite snällare normering, framförallt på verbala delen. Och eftersom UHR eftersträvar liknande nivåer på kvant som på verbal så kanske även kvant kan bli lite snällare. Jag skulle dock inte hoppas på mer än kanske 1 rätt snällare på någon av delarna.

Kan jakten efter fuskarna påverka normeringstabellerna?

Optimisten kan hoppas på att UHR:s ansatser för att stävja fusk, där bland annat 50 personer åkte dit för fusk då provfrågorna kastats om, har lett till att färre vågar fuska och att normeringsgränserna för de högsta resultaten därmed sänks. En sådan förhoppning är kanske inte helt orealistisk i och med att det är ganska få personer som skriver de allra högsta resultaten och att vi vet att fusk har förekommit systematiskt på provet. Facebook har även stängt av fusksidor och även på flashback, där fusket tidigare har marknadsförts öppet, verkar det vara betydligt tystare.

Det verkar inte som att fusket har stoppats helt, men viljan hos vanliga personer att köpa fusk verkar ha minskat, eftersom risken att åka fast i någon ny kontroll av UHR nu finns.

Det är svårt att bedöma hur sannolikt eller osannolikt det är att det påverkar normeringsnivåerna, men vi skulle säga att det är säkrast att inte hoppas på för mycket!

Vad mer kan påverka nivåerna?

Det har varit väldigt turbulent kring betygen när man införde ändringen av betygssystemet. Det skulle eventuellt ha kunnat medföra att elever som får väldigt bra betyg, och vanligtvis kanske inte skulle ha skrivit högskoleprovet, ändå skrev högskoleprovet och drog upp nivåerna för det. Nu när det nya betygssystemet är mer etablerat så kanske det inte finns lika stort incitament för elever med riktigt höga betyg att skriva högskoleprovet. Detta skulle i så fall tala för en något snällare normering. Hur stark en sån här effekt skulle kunna vara är väldigt diskutabelt.

En annan faktor som skulle kunna påverka resultatet är det faktum att färre skriver provet. Minskningen har framför allt skett i åldersgruppen 20-24 år, vilket underbygger våra spekulation kring betygssystemet ovan.

Konjunkturen är god och många får jobb utan att utbilda sig, detta har tydligen lett till att färre börjar plugga direkt efter gymnasiet. Hur detta påverkar normeringen är oklart, men det bör absolut leda till snällare antagningsnivåer på högskolan.

En ytterligare effekt som skulle kunna ha inverkan skulle potentiellt kunna vara HPAkademins intåg på marknaden för förberedelsekurser för högskoleprovet. Vi är Sveriges snabbast växande företag för högskoleprovskurser och har infört ett helt nytt tänk och helt nya verktyg för hur man kan förbereda sig för provet. Våra elever förbättrar sig ganska mycket, vilket potentiellt kan ha en effekt på normeringen. Eftersom vi hjälper elever på alla nivåer tror vi dock inte att detta har en väldigt stor effekt på normeringen för en viss poängnivå.

Nu håller vi tummarna för en lätt normering!

Normering kvant hösten 2017 innan     Normering verbal hösten 2017 innan

När kommer det riktiga resultatet?

Ditt riktiga normerade resultat kommer den 29 november och kan då hittas när du loggar in på hogskoleprov.nu. Normeringstabellerna ska släppas några dagar tidigare, den 24 november. 

Vill du veta ännu mer om normeringsgränserna och hur de har förändrats kan du kolla in inlägget vi skrev om detta i våras eller UHR:s officiella sida: Efter provet

Det finns också en bra kalkylator för att kolla vilken normerad poäng du skulle fått med tidigare normeringstabeller.

HPAkademins webbkurs

Vet du redan nu med dig att du inte kommer att nå ditt önskade resultat rekommenderar vi naturligtvis att du köper vår fina webbkurs! Bli inte omsprungen för att de andra som tränar inför högskoleprovet använder våra avancerade metoder! Passa på att boka idag!

webbkurs-hero